ATOS TAXI

WYMOGI DLA APLIKACJI MOBILNEJ – CO WARTO WIEDZIEĆ

WYMOGI DLA APLIKACJI MOBILNEJ – CO WARTO WIEDZIEĆ

Aplikacja mobilna z .em i kasą fiskalną do naliczania opłat może być stosowana alternatywnie do .ów.

Zgodnie z art. 2 pkt 43) ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U.2021.450 z późn. zm.):

taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

1. .u albo

2. aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1087).

W związku z przywołanym wyżej art. 13b ustawy o transporcie drogowym stanowiącym o rozliczeniu opłaty za przewóz osób samochodem osobowym za pomocą aplikacji mobilnej wskazuje się iż:

1. Rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2, może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach
o podatku od towarów i usług.

2. Aplikacja mobilna może działać przy udziale systemu teleinformatycznego. Wymiana danych pomiędzy aplikacją mobilną a systemem teleinformatycznym zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych.

3. Aplikacja mobilna zapewnia rozliczalność operacji związanych z przewozem osób oraz integralność
i bezpieczeństwo gromadzonych danych. W przypadku aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego zdanie pierwsze stosuje się.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

a) minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego,

b) sposób zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną oraz system teleinformatyczny

Mając na uwadze potrzebę prawidłowego naliczania opłat za przewóz osób oraz zabezpieczenia danych gromadzonych przez aplikację mobilną.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób na podstawie art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875)

Zgodnie z powyżej wskazanym Rozporządzeniem: 

§  2. Aplikacja mobilna oraz aplikacja mobilna działająca przy udziale systemu teleinformatycznego, zwana dalej „aplikacją”, zapewniają:

1) przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji – funkcjonalność obliczania opłaty za przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w oparciu o:

a. wyliczanie orientacyjnej długości trasy przewozu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej,

b. następujące parametry charakteryzujące realizowany przewóz:

– planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
– przyznane klientowi ulgi i rabaty,
– strefy taryfowe i informacje o cenach i stawkach taryfowych maksymalnych – w przypadku przewozu taksówką;

2) klientowi – funkcjonalność:

a. dostępu do informacji, o których mowa w pkt 1,

b. dokonania opłaty za przewóz.

§  3. Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o:

1) uprawnieniach przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy w zakresie przewozu osób na podstawie licencji i uprawnieniach kierowcy do realizacji przewozu;

2) numerze rejestracyjnym i numerze bocznym taksówki albo numerze rejestracyjnym pojazdu, w przypadku pojazdów innych niż taksówki;

3) realizowanym przewozie w zakresie:
a. przebytej w przewozie drogi,
b. czasie rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
c. oznaczenia „CENA UMOWNA”,
d. wartości ceny umownej za przewóz.

§  4. Aplikacja zapewnia możliwość udostępniania w postaci elektronicznej:

1) klientowi – informacji, o których mowa w § 3;

2) podmiotowi uprawnionemu do kontroli wykonywania transportu drogowego – informacji, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§  5. Aplikacja zapewnia funkcjonalność umożliwiającą współdziałanie z kasą rejestrującą mającą postać oprogramowania o zastosowaniu specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568).

Szukasz innowacyjnego systemu dla taxi z wirtualną kasą fiskalną oraz .em w aplikacji?

Skontaktuj się z nami:
tel. 422092701
e-mail: biuro@jns.pl

Scroll to Top