ATOS TAXI

LEX UBER – KOLEJNE OBOWIĄZKI POŚREDNIKA W PRZEKAZYWANIU ZLECEŃ

NOWE ZMIANY W LEX UBER OD 17 WRZEŚNIA 2023 ROKU – CO MUSISZ WIEDZIEĆ

17 września 2023 roku przyniosło wiele istotnych zmian dla firm taxi w Polsce. Nowelizacja Ustawy o Transporcie Drogowym wprowadziła nowe obowiązki i regulacje, które będą miały wpływ na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw. Tym samym, poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w ustawie LEX UBER:

Ścisła Weryfikacja Kierowców

Jednym z głównych punktów nowelizacji jest wprowadzenie surowych przepisów dotyczących weryfikacji kierowców. Przez to, teraz przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w przewozie osób muszą dokładnie sprawdzać tożsamość kierowcy oraz jego kwalifikacje.

Proces weryfikacji obejmuje:
 1. Weryfikację tożsamości kierowcy i archiwizację cyfrowego odwzorowania dokumentu tożsamości.
 2. Weryfikację uprawnień kierowcy do kierowania pojazdem samochodowym na podstawie krajowego prawa jazdy i archiwizację cyfrowego odwzorowania dokumentu.
 3. Weryfikację zaświadczenia o niekaralności (“za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz braku prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania zawodu kierowcy”), które nie może być starsze niż miesiąc przed rozpoczęciem współpracy. Takie zaświadczenie musi również zostać zarchiwizowane cyfrowo.

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób musi wykonywać wszystkie te czynności osobiście. Należy również wykonać zdjęcia kierowcy, co pozwoli na potwierdzenie jego tożsamości oraz należy odwzorować cyfrowo dokumenty.

Przedsiębiorca potwierdza dokonanie weryfikacji poprzez wygenerowanie raportu z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 100ar ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Weryfikacja Okresowa

Kolejnym ważnym aspektem nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku okresowej weryfikacji, czy rzeczywiście kierowca wykonuje przewozy zlecone przez firmę. Weryfikacja ta może być przeprowadzona osobiście lub za pomocą środków elektronicznych. Musi być ona potwierdzona zdjęciem, które przedstawia wizerunek twarzy kierowcy. Co istotne, weryfikacja musi być dokonywana “co najmniej raz na 50 zleceń, ale nie rzadziej niż raz na 7 dni.”

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób jest obowiązany na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, do przekazania informacji o tym, czy dokonał weryfikacji (kierowców i weryfikacji okresowej) oraz o wyniku tej weryfikacji.

Weryfikacja Przedsiębiorców

Dodatkowo, zgodnie z art. 27b. nowelizacji ustawy, przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w przewozie osób mają nowy obowiązek weryfikacji przedsiębiorcy, któremu przekazują zlecenia przewozu osób. Weryfikacja ta obejmuje sprawdzenie, czy ten przedsiębiorca posiada odpowiednią licencję oraz wypisy z tej licencji dla pojazdów, którymi realizowane są przewozy zlecone przez pośrednika. Weryfikacja ta musi być dokonana przed rozpoczęciem współpracy lub w terminie 7 dni od upływu terminu ważności licencji posiadanej przez przedsiębiorcę, któremu przekazywane są zlecenia przewozu osób.

Ponadto, jeśli gmina, na której terenie przewóz jest wykonywany, wprowadziła przepisy dotyczące dodatkowych oznaczeń i wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek, przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo mają obowiązek zweryfikować, czy przedsiębiorca, któremu przekazują zlecenia, spełnia te nowe wymagania.

Udostępnienie informacji

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo w przewozie osób musi udostepnić informacje na temat dokonanej weryfikacji oraz jej wyników. W rezultacie, wymaga się udostępnienia takich informacji na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub Krajowej Administracji Skarbowej. Musi nastąpić w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rejestr Przekazanych Zleceń i Ewidencja Przedsiębiorców

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo w przewozie osób ma obowiązek prowadzić elektroniczny rejestr zawierający informacje o zleconych przewozach osób. Rejestr ten musi zawierać:

 • Dane firmy przedsiębiorcy, któremu zlecono przewóz osób.
 • Adres siedziby lub miejsca działalności tego przedsiębiorcy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, któremu zlecono przewóz osób.
 • W przypadku zlecenia przewozu osób taksówką – numer licencji i nazwę organu, który wydał tę licencję.
 • W przypadku zlecenia przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7, ale nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – numer licencji oraz wypis z licencji oraz nazwę wydającego organu.
 • Numer rejestracyjny pojazdu, którym zrealizowano zlecenie przewozu.
 • Datę i godzinę przekazania zlecenia przewozu osób.

Przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo przy przewozie osób musi również prowadzić elektroniczną ewidencję informacji dotyczących przedsiębiorców, którzy wykonują przewozy na jego zlecenie. Ewidencja ta musi zawierać:

 • Dane firmy przedsiębiorcy wykonującego przewozy na zlecenie.
 • Adres siedziby lub miejsca działalności przedsiębiorcy wykonującego przewozy.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wykonującego przewozy.
 • Informacje o osobach wykonujących przewozy na zlecenie przedsiębiorcy, w tym ich imiona i nazwiska, zarchiwizowane dokumenty oraz zdjęcia, daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przewozów osób.

Przechowywanie Danych

Wszystkie dane dotyczące przekazanych zleceń przewozu osób oraz informacje o przedsiębiorcach wykonujących te zlecenia, przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo w przewozie osób musi przechowywać przez okres 5 lat. W rezultacie, okres ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym zlecenie przewozu zostało zrealizowane.

Dodatkowo, istnieje możliwość, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo w przewozie osób udzieli wsparcia innemu przedsiębiorcy działającemu w tej samej dziedzinie. Może to nastąpić na wniosek drugiej strony. Przedsiębiorca ma prawo przekazać te informacje w formie elektronicznej, korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązek Przedsiębiorcy

Nowe przepisy w ustawie LEX UBER nakładają na przedsiębiorców prowadzących pośrednictwo w przewozie osób obowiązek informowania innych przedsiębiorców o braku ważnej licencji lub zawieszeniu wykonywania transportu drogowego. W związku z tym, przedsiębiorca, który nie posiada ważnej licencji lub zawiesił wykonywanie transportu drogowego, musi poinformować przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób, od którego otrzymuje zlecenia przewozu osób, o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od daty utraty licencji lub od daty rozpoczęcia okresu zawieszenia. Zatem informacja ta może być przekazana w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Weryfikacja Pojazdu

Nowelizacja wprowadza także obowiązek weryfikacji pojazdów. Korporacja przekazująca zlecenia innemu przedsiębiorcy musi zweryfikować, czy ten posiada odpowiednie licencje na przewóz osób. Dodatkowo, należy upewnić się, że pojazdy spełniają lokalne wymagania dotyczące oznaczeń i wymagań technicznych.

Warto zauważyć, że przedsiębiorca prowadzący pośrednictwo w przewozie osób ma także obowiązek podejmowania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozu osób zgodnie z art. 27e. 

Kontrola aplikacji w transporcie osób

Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy, którzy korzystają z aplikacji mobilnych do rozliczania opłat za przewóz osób, muszą być gotowi na żądanie organów kontroli udostępnić swoje urządzenia, na których zainstalowane są te aplikacje dla taksówkarzy. Celem jest sprawdzenie zgodności z przepisami dotyczącymi aplikacji mobilnych i kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Kary Pieniężne

Nowe przepisy wprowadzają również znacznie wyższe kary finansowe za naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego. Dlatego, przedsiębiorcy prowadzący pośrednictwo w przewozie osób oraz kierowcy, którzy nie spełniają wymogów, powinni być świadomi, że za niektóre naruszenia grozi kara pieniężna nawet w wysokości miliona złotych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których ponownie prowadzi się pośrednictwo w przewozie osób bez wymaganej licencji lub ponownie przekazuje się zlecenia na przewóz osobom podmiotom, które nie posiadają odpowiedniej licencji.

Więcej o zmianach w ustawie LEX UBER przeczytasz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001123

– ATOS TAXI
atostaxi.pl

Tagi

Scroll to Top